El passat 14 de juny es va publicar al DOUE el Paquet legislatiu europeu de residus. Les directives modificades són:

• Directiva Marc de Residus
• Directiva d’abocadors
• Directiva d’envasos
• Directives de piles i acumuladors, de vehicles al final del seu ús, i de residus d’aparells elèctrics i electrònics

Us recordem que entre els principals objectius del Paquet, cal destacar:

  Objectius de preparació de la reutilització i reciclatge de residus municipals:

• 2025: 55%
• 2030: 60%
• 2035: 65%

– 31 desembre 2023els bioresidus s’han de recollir per separat o reciclar-se en el seu lloc d’origen (per exemple, compostatge domèstic).

– 1 gener 2025: els Estats Membres han de disposar de recollida separada de tèxtils i de residus perillosos domèstics.

  Objectius d’abocador:

• 2030tots els residus aptes per a reciclatge o una altra recuperació, en particular per als residus municipals, no seran acceptats en abocador.
• 2035la quantitat de residus municipals dipositats en abocador haurà de reduir-se al 10% o menys de la quantitat total de residus municipals generats.

Les Directives entraran en vigor el 5 de juliol de 2018 i els Estats Membres hauran de transposar-les abans del 5 de juliol de 2020.