PAU

Pleiades mitjançant tècnics acreditats per la redacció de plans d’autoprotecció PAUS , i amb un equip d’enginyers industrials i de Mines, així com arquitectes i arquitectes tècnics podem elaborar, enregistrar, actualitzar i revisar Plans d’Autoprotecció per a activitats industrials, events socials, festius, etc.

Tenim una gran experiència en projectes d’edificació, en Prevenció de Riscos laborals així com en plans d’emergència i autoprotecció per a events festius i lúdics.

Qué es un pla d’autoprotecció?
Qui és el responsable de l’elaboració i implantació dels PAUs?
Qui pot realitzar els Plans d’Autoprotecció?
De quin termini disposo per presentar el meu pla d’autoprotecció?
Quines són les sancions per no disposar del Pla d’Autoprotecció?
Quines són les activitats incloses al decret 82/2010?

Els nostres serveis:

– Informem a l’administració competent de la disposició a fer el PAU, mitjançant el registre telemàtic Hermes.
– Elaborem el Pla d’Autoprotecció d’acord al Decret 82/2010 i l’oficialitzem amb la signatura electrònica d’un persona Tècnica competent acreditada.
– Presentem i defensem el PAU enfront l’administració competent, per a la seva homologació.
– Donem un servei d’implantació, de manteniment, d’actualització i de revisió del PAU.
– Oferim un servei de formació teòrica i pràctica al personal de l’activitat.
– Preparem i organitzem els simulacres; així com realitzem els informes posteriors.
– Elaborem informes sobre les no conformitats de la normativa específica i proposem les solucions pertinents.