Nova llei de gestió de residus

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

A partir del dia 6 de maig ha canviat la llei sobre la gestió de residus.  Els trets més importants són els següents:

  • Supressió de la fiança a dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicència d’obres. Aquesta es canvia per un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit. Les quantitats mínimes a separar, així com l’import d’aquest dipòsit, no varien respecte al Decret 89/2010.
  • La persona titular de la llicència, ha de presentar a l’ajuntament, un certificat acreditatiu de la gestió dels residus, fent constar la quantitat i tipus de residus lliurats.
  • En cas de reutilització de les terres i pedres no contaminades en la mateixa obra o en una altra, la llicència d’obres cal que determini la forma de com es pot acreditar aquesta gestió, la qual es pot fer de dues maneres, mitjançant els serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes.