imagesEl passat 5 de març es va publicar al DOGC el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Aquest Decret deroga el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i el Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar determinats plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Tal i com s’exposa en els preliminars del Decret l’objectiu d’aquest és l’actualització del catàleg d’acord amb l’experiència adquirida des de la publicació del Decret 82/2010 i la simplificació de la tramitació.

Es crea un catàleg amb una estructura més senzilla i amb una relació d’activitats i centres més acurada i precisa pel que fa a l’obligació d’adoptar aquestes mesures d’autoprotecció, i es simplifica en temps i costos la tramitació i el registre dels plans d’autoprotecció (PAU) que han d’adoptar els organitzadors d’activitats de concurrència pública i els titulars d’instal·lacions (industrials, sanitàries, residencials, escolars…)

El nou Decret entra en vigor a partir del 5 d’abril de 2015. No obstant això, les persones titulars dels centres i activitats inclosos en l’annex III, disposaran fins al 5 març 2016 per donar compliment a les disposicions establertes en el Annex III del nou Decret.

Per ampliar informació sobre aquesta normativa o qualsevol dubte Pleiades Enginyeria i Consultoria així com els seus serveis resta a la seva disposició.