Fotogrametria aèria con drone

Mitjançant les imatges aèries capturades amb drone, generem ortofotomapes o cartografia temàtica, o be generem el model 3d, exportable als principals softwares de disseny 3D d’estructures i construccions singulars.

La fotogrametria de baix cost és una tecnologia i metodologia que incorpora instrumental de baix cost com a càmeres digitals compactes i sistemes de vol de caràcter esportiu o UAV. Mitjançant la combinació de les tècniques clàssiques de la fotogrametria juntament amb tècniques de visió computacional permeten obtenir tant resultats cartogràfics (MDT, ortofotoimàtges, restitucions) com a imatges i videos d’aplicació publicitària.