Estudis de Contaminació de Sòls

Què són els estudis de contaminació de sòls i quina legislació els regeix?


La legislació nacional (especialment el Reial decret 9/2005) i de les diferents comunitats autònomes exigeix l’elaboració d’un estudi de la contaminació del sòl, i té per objectius:

 1. Establir una relació d’activitats que, per les substàncies que manegen, els residus que produeixen o els combustibles que consumin podrien, sempre que no es prenguin les mesures adequades, arribar a contaminar el sòl. Aquestes activitats s’han denominat “activitats potencialment contaminants”.
 2. Adoptar criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. El fet que es faci referència a “sòls contaminats” en sentit general, sense establir cap tipus de limitació, manifesta que els criteris i estàndards donats en el Reial decret són aplicable a tot sòl en el qual se sospiti que pot existir contaminació, és a dir, sigui una activitat potencialment contaminant la causa de la contaminació o no.

Aquest decret és aplicable en els següents situacions:

 1. estudis contaminacio solsÚs industrial del sòl: aquell que té com a propòsit principal el de servir per al desenvolupament d’activitats industrials, excloses les agràries i ramaderes.
 2. Ús urbà del sòl: aquell que té com a propòsit principal el de servir per al desenvolupament de les activitats de construcció d’habitatges, oficines, equipaments i dotacions de serveis, i per a la realització d’activitats recreatives i esportives.
 3. Altres usos del sòl: aquells que, no sent ni urbà ni industrial, són aptes per al desenvolupament d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes.

I sempre ha de tramitar-se prèvia al començament d’inici d’activitats o per renovar la llicència de les mateixes.

Qui ha d’elaborar aquests informes? 


Els titulars de les activitats relacionades en l’annex I estaran obligats a remetre a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent, en un termini no superior a dos anys, un informe preliminar de situació per a cadascun dels sòls en els quals es desenvolupa aquesta activitat, amb l’abast i contingut mínim que es recull en l’annex II.

estudis contaminacio solsA més a més, hauran de presentar l’informe preliminar de situació aquelles empreses que produeixen, manegen o emmagatzemen més de 10 tones per any d’una o diverses de les substàncies incloses en el Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, i els emmagatzematges de combustible per a ús propi, segons el Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA MEVA-IP03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i LA MEVA-IP04, aprovada pel Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre, amb un consum anual mitjà superior a 300.000 litres i amb un volum total d’emmagatzematge igual o superior a 50.000 litres.

És per això que el Reial decret, defineix l’Activitats potencialment contaminants del sòl com aquelles activitats de tipus industrial o comercial en les quals, ja sigui pel maneig de substàncies perilloses ja sigui per la generació de residus, poden contaminar el sòl. A l’efecte d’aquest Reial decret, tindran consideració de tals les incloses en els epígrafs de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques segons Reial decret 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-93), modificat pel Reial decret 330/2003, de 14 de març, esmentades en l’annex I, o en algun dels supòsits de l’article 3.2.

 

i a efectes pràctics, quines activitats són aquestes?


Les que estan incloses en els següents suposits:

 • Que el seu codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques), aquest inclòs en la llista que es presenta en l’Annex I del Reial decret. Veure la llista.
 • Que l’empresa produeixi, manegi o emmagatzemi més de 10 tones per any d’alguna substància perillosa (incloses en el Reial decret 363/1995).
 • Que es disposi d’un emmagatzematge de combustible per a ús propi, amb un consum anual mitjà superior a 300.000 litres i amb un volum total d’emmagatzematge igual o superior a 50.000 litres.
 • Els propietaris dels sòls en els quals s’hagi desenvolupat en el passat alguna activitat potencialment contaminant quan sol·licitin llicència o autorització per a l’establiment d’alguna activitat diferent de les activitats potencialment contaminants o que suposin un canvi d’ús del sòl.

 

Quines sancions tindries en cas d’incompliment?

 

estudis contaminacio sols

 • Lleu fins a 601 €;
 • Greu de 601 € a 30.050,60 € i inhabilitació per a l’exercici de l’activitat durant 1 any; i
 • Molt Greu de 30.050,60 € a 1.202.024,21 € i inhabilitació per a l’exercici de l’activitat entre 1 i 10 anys.

 

 

Quins serveis oferim?


A Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. elaborem informes, estudis i projectes de contaminació dels sòls per al compliment de la legislació vigent en tota Espanya; sent els nostres clients Administracions Públiques, empreses i particulars.

Dins dels estudis que realitza la nostra empresa els més freqüents són els informes preliminars de sòls, informes de caracterització analítica, edafológicos, de riscos, o de recuperació de sòls contaminats entre uns altres.

El contingut d’aquests estudis és molt variable segons el tipus d’estudi i les característiques específiques de cada cas.

Els estudis de sòls previs requereixen una exhaustiva recerca documental que, en alguns casos, inclou estudis històrics de fotografies aèries. L’objecte d’aquests estudis és determinar la probabilitat, sense realitzar anàlisi de laboratori, que un sòl estigui contaminat. Són els coneguts com a informes preliminars de sòls.

Posteriorment realitzem una varietat d’estudis que si inclouen la presa de mostres de sòl (i aigua si existís un nivell freàtic elevat) per determinar les característiques exactes de contaminació d’un sòl.

Són els anomenats estudis de caracterització analítica.

En el cas de trobar el sòl contaminat és freqüent la realització de projectes d’anàlisis dels riscos que porta associada aquesta contaminació sobre la població i els ecosistemes.

Finalment i en el cas que el risc excedeixi el permès per les lleis és necessari realitzar la recuperació d’aquests sòls contaminats basant-se en estudis detallats on apareix la metodologia a seguir.

Els estudis de sòls també solen ser requerits, com a documentació complementària, en molts estudis d’impacte ambiental i informes de sostenibilitat ambiental, quan l’activitat és potencialment contaminant dels mateixos.

L’assegurar la conservació de la qualitat dels sòls i evitar la contaminació de la terra o dels aqüífers és indispensable per mantenir la qualitat mediambiental de les zones urbanitzades.

La Llei de Responsabilitat Mediambiental també exigeix quantificar els riscos de contaminació que es poden produir sobre els sòls, així com prendre les mesures preventives necessàries per evitar qualsevol abocament accidental.
Si precisa de la realització de qualsevol dels estudis, informes o projectes de sòls contaminats enumerats anteriorment contacti amb Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L.