Sistema drone per a Fotografía aéria

Sistema drone per a Fotografía aéria

El Consell de Ministres celebrat ahir va aprovar el Reial decret Llei que inclou el règim temporal per a les operacions amb aeronaus pilotades per control remot, els anomenats drones, de pes inferior als 150 quilos a l’enlairament, en el qual s’estableixen les condicions d’explotació d’aquestes aeronaus per a la realització de treballs tècnics i científics.

Aquesta nova regulació respon a la necessitat d’establir un marc jurídic que permeti el desenvolupament en condicions de seguretat d’un sector tecnològicament capdavanter i emergent, i serà desenvolupada reglamentàriament en els propers mesos.

Aquest reglament temporal contempla els diferents escenaris en els quals es podran realitzar els diferents treballs aeris i en funció del pes de l’aeronau. A més, les condicions ara aprovades es completen amb el règim general de la Llei sobre Navegació Aèria de 1960 i estableixen les condicions d’operació amb aquest tipus d’aeronaus, a més d’altres obligacions.

Aquest règim permetrà que a partir d’ara es puguin utilitzar drones per a realització de treballs aeris com són: activitats de recerca i desenvolupament; tractaments aeris, fitosanitaris i uns altres que suposin escampar substàncies en el sòl o l’atmosfera, incloent activitats de llançament de productes per a extinció d’incendis; aixecaments aeris; observació i vigilància aèria incloent filmació i activitats de vigilància d’incendis forestals; publicitat aèria; emissions de radi i TV; operacions d’emergència, cerca i salvament; i un altre tipus de treballs especials.

De totes maneres, en un primer moment, i fins que no estigui aprovada la reglamentació definitiva, les operacions que es poden realitzar es limitaran a l’espai aeri no controlat i sobre zones no poblades.

El règim aprovat avui estableix requisits en funció del pes de l’aparell a l’enlairament i els classifica en aeronaus de més de 25 quilos, de menys de dos quilos i de fins a 25 quilos. Però, independentment del seu pes hi ha uns requisits comuns per totes elles, així com per als pilots i les empreses que les operin.

Requisits comuns per a tots

Tots els drones, sense excepció, han de portar fixada en la seva estructura una placa d’identificació i les empreses operadores de drones hauran de tenir, entre altres requisits, un manual d’operacions i d’un estudi aeronàutic de seguretat per a cada operació (per exemple, amb el vent màxim que va a volar).

Tots els pilots de drones hauran d’acreditar, entre altres requisits, que són titulars de qualsevol llicència de pilot, incloent la de pilot d’ultralleuger, o demostrar de forma fefaent que disposen dels coneixements teòrics necessaris per obtenir-la.

Una de les principals novetats d’aquest Reglament és que, al contrari del que ocorria fins ara, els drones de menys de vint-i-cinc quilograms a l’enlairament no hauran d’estar inscrits en el Registre de Matrícula d’Aeronaus i disposar d’un certificat de aeronavegabilidad. Sí ho han de tenir els que superin aquest pes.

El compliment de tots aquests requisits no eximeix a l’operador, que és, en tot cas, el responsable de l’aeronau i de l’operació, del compliment de la resta de la normativa aplicable, en particular en relació amb l’ús de l’espectre radioelèctric, la protecció de dades o la presa d’imatges aèries, ni de la seva responsabilitat pels danys causats per l’operació o l’aeronau.